Bia ding

Abǝŋ Áfríka ! Mǝndá yi á ayoŋ Oromó

Oromo’s Traditional Houses

Abǝŋ Áfríka ! Mǝndá yi á ayoŋ Oromó

Mulu maan ma ke ai bia a ayong Oromia, si ayong Oromo a nnam Etiopiya. Menda maba ma fulan ai be « bukaru » yi a Kamerun.

Menda yi ayong Oromo ma nyeb fe abui ai é bikanga bise bi ne a minim mi si maba.

Menda meté me ne nlongang abui ai dzaag ai si ai mindil bisié. Mbe mbeng ane bia yen a bivegele ! ©Dzaleu.com

. DZALEU.COM .