Bia ding

Ǹnam : Kɔ́s təgə ai ayé á « four »

Poisson braisé au four recette vidéo

Ǹnam : Kɔ́s təgə ai ayé á « four »

Wa yi ná wa yam kɔ́s təgə ai ayé á ákōmán ndóan ńtáŋán dá bə́le ḿbǎŋla ?
Man aləbəga a nə muna ásu doé ! Kɔ́s ya yamban kán kán, á ndombá, á ńfiáŋ, nyáŋgán, ai nala nala. A é man aləbəga nnam nyo, bia lədə mina akiáe áfé mi nə dzam bɔ.

Akiaè afë wa yene bo

– Sobo kɔ́s mbeng mbeng.
– Toone koag bikirgà (anyon, mesep, ai nala nala). Nge wa ding ondondo, fudigi fe*

– Fudigi bikirgà a man ésoa ai ban memdim.
– Fudigi kos a ésoa ya ke a four, abg té o soè birkirga a yob kos.
– Fudigi a four etun awola. ©Dzaleu.com

*Asu daan, mvende tege yam ai édzom ba loé na « cube maggi » amu ésikig mbeng asu mvoae nyol.

. DZALEU.COM .