Bia ding

Lág tísɔn yi a Ongóla Éwondo

Lág tísɔn yi a Ongóla Éwondo

É mə́vóm ai é mə́fóla mod osə a yean kə́ a Ongóla Éwondo.

Anén etam ba loé na Lág tísɔn (Lac municipal) é nə ózóndóm á andzógódó Dzaleu.com.

To ane mə́lóŋ má dáman bilè ai ngɔdɔ Ongóla Éwondo, Lág tísɔn a nə ékan afóla á nə ḿbəmbə vóm yǎ kə́ dzɛ̂ ábɔ̄g.

. DZALEU.COM .
Ongola Ewondo Lac municipal

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí