Bia baala

Din mod : Mfi éyolé a mëtum Bivindi

Din mod : Mfi éyolé a mëtum Bivindi

A é kelada nyo, ntil bekala yi a nnam Kongo a lede bia mfi yi a éyolé a nkoman din mod.
Nlang o në éwui Libanza, man Evindi a nying énying nloa a Amerika amu a nga kuu etibili yà dzè fili.

Awu dié, Libanza a dugan kuu a étibili éfe a si bekon amu nnom ntangan wa fed nyè nsisim. Amu dzé? Amu Libanza a dikig yem éyolé nnam dié. Nnom kon ntangan té é nga dzo nsisim Libanza na : ngë mvoang bod dzoé yi a Afrika ya loé kig wa ai nfang éyolé dzoé, wa yi foa ligi muna a nkom ya nkom.©Dzaleu.com
– M.Z.

Nlan osë o në a fulansi muna.

. DZALEU.COM .
Newsletter Dzaleu.com : abonnez-vous pour ne rien manquer !