Bia baala

Biá bíán – Mǝzíg mǝ Dzaleu

La musique d Dzaleu

Biá bíán – Mǝzíg mǝ Dzaleu

É bíá diŋ abui á Andzógódó Dzaleu !

É mǝzíg bíá diŋ ?

Má namba bía minsísím ai minnǝm

Mǝ nǝ tɛgɛ ai mǝmaná

Mǝ bǝgǝ ngul Ǹtsogán

Má fudi mǝtum maan ósú

. DZALEU.COM .

É mǝzíg bíá diŋ ?

Má suguzu bía

Má kǝ ai nnǝm waan oyab

Má kǝ ai bía á dulu

Má vǝ bía fǝg. ©Dzaleu.com – M.Z.