Accueil Tags Afrique

Tag: afrique

Yá sílī nâ ó yəm tág mam á sú ye nâ...

MƏBUGƏBAN - Yá sílī nâ ó yəm tág mam á sú ye nâ ó nyié mɔní Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire l'article en...

Ǹfí yǎ ǹkɔ́bɔ – Interview en ewondo sur l’importance de la...

L'importance de la langue - Dans "Bə zá bí nə́" (Qui sommes-nous), nous vous expliquions les raisons ayant conduit à la naissance de ce...

Ǹkǒl Fəbə – Une vue des collines de Yaoundé

Ongóla Ewondo a nə ózóndóm muná !  Le Yaoundé qu’on aime en images ! Ǹkǒl Fəbə - Une vue des collines de Yaoundé Chaque semaine, une photo inédite de...

Ye Afrika a nə dzǎm lúm Bolloré mvús?

Écouter l'audio de l'article Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire l'article en français)     Mínā bə́sə mí gá láŋ dzǎm tə̌ : é mod bá loé...

Congo-Brazza : « Bomoy’Asika », élə́də̄ ngə́ə́ŋ ábəŋ, akə́ŋ ai ǹvə́ə́n miǹtu mí byə́m...

Congo-Brazza : « Bomoy’Asika », élə́də̄ ngə́ə́ŋ ábəŋ, akə́ŋ ai ǹvə́ə́n miǹtu mí byə́m ḿkpámág ényiŋ byá tóban Ecouter l'audio « Bomoy’Asika » mod ngul dzam yǎ Art Kintuandi a ngá...

Dómbá é kɔ̌s bá lóe “poisson capitaine”

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire l'article en français) Ngoməzaná binútɛn məwóm bɛ̄, binútɛn məwóm nyii ásu ḿbə́lán. Ású bod bə́nyii, bə́tán ngə́kig bə́saman É byə́m...

MA YƏ́GƐ EKAŊ

AYÓŊ AYÓŊ!