A kɔ́bɔ́d biyé Assako

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

M̀bom məzíg a kúlan é mēn á édzí dá bəbə m̀bɔ́d ai byə́m bí nyāngá.
A lə́də bía á ngə́ə́ŋ é byə́m yā ā daŋ dziŋ !

Akǒl ngob dzíé Primadonna
Assako a kad bíā nâ : « ma wódan nâ mə nə miníngá ai é ngul ésə yi été éyɔŋ ma bɔ́d é bīkōndé bīná yā bíá bə́də mā á yób.» éyī hḿ ā dzó nálā.

Ńtsógan Dzaleu.com :
Ngə́ bísíkig bī akiá ákǒl ngob tē kan dzédziá bi nə á fə nɔŋ é nyi yǎ bəkom məngob yī Ítaliɛn bə́ ndə hḿ kúli. ©Dzaleu.com

Dzaleu mode assako primadonna shoes
A kɔ́bɔ́d biyé – Dans le dressing d’Assako : L’artiste et chanteuse camerounaise dévoile son Top Mode à la Rédaction Dzaleu.com !

Ású é bá bá zombō kig é ngob é nə́ á yób ābuí é nyí é nə̄ á fə bɔ̄ mvɔɛ́

A kɔ́bɔ́d biyé – Dans le dressing d’Assako : L’artiste et chanteuse camerounaise dévoile son Top Mode à la Rédaction Dzaleu.com !

Ókə́né wóé wá fulan ai kúlu
Assako a kad bíā nâ : « Mvóé dzama ziŋ éndzɔ e ngá fyáe ma wɔ́ mə dzə́məge m̀bú ábyali wáma. Ma dziŋ wɔ́ amú ó nə́ ékán wóé étām. Wá yéne abuí, ma kad hḿ wɔ bɔ́d wɔ́ a wɔ́. Éyɔŋ mə bəgə́ wɔ̌ ma wódan mǎ mə̄n! »©Dzaleu.com

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

Assako chanteuse Cameroun Beti Ekang Bulu Yambassa
Dzaleu Musique – Minláŋ ai… (Retrouvez l’intervieuw d’Assako ici)

Retrouvez l’interview d’Assako sur Dzaleu Musique !

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait