Dzaleu Mode a və́ mína măn álə́bə́gá ḿbɔ́d !

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Éyi o nə bɔ́ zəzə bīyé yá tɛgɛ yéne anə́ ésugúlū yá?

> Á nɔŋ ékán yǎ ó nə́ ńkomán á táŋ

Édzóm wǎ yean bɔ ngə́ ō bíkig dzó bɔ é nə nâ ó nɔŋ é kán nyɔl dzoe e nə́ ńkomán á táŋ.

Nálā wá tsilan nâ mod a síkig óbila nâ á bɔd tɔlasís a tɔ̌ ńnəməná abɔ́d étɔ̌ nâ é mēn a bəgə́ émbgə̄d ábum ńgə́kig bǒd mə̄kǎn!

mode afro belle femme metisse boots bottes fashion
Akə́ŋ ḿbɔ́d : á nɔŋ ékán yǎ ó nə́ ńkomán á táŋ (Apprendre à tenir compte de sa morphologie)

Dzé hḿ énə́ dzǎm bɔɔban:
O nə hḿ dzǎm bɔ́d é bíyé bá lóe “collant” dzam dá wa yean bɔ ókálá nǎ tə wa bɔ́d éyé yī áyób étɔ̌ ńnəməná etun ékán yi nâ abum á yénege á ńsəŋ. Álígí nálā bɔ́dɔ́ ḿbəmbə mān ńgúmā éyé ngə́kig sɔ́d e tɔ̌ áyǎb.

> Nɔŋɔ́ni ǹtsíe bíyé wə́ə́n á tán

Á mvús ye nâ bí kɔ́bɔ yǎ dzām ńnɔŋán ábím də́ə́n á tán éyɔŋ bía bɔ dzǎm ḿbɔ́d fúlú fə́ e nə byá yean yɛ́gɛ: ǹnɔŋán ńtsíé bíyé á tán.

É síkig ḿból yǎ bíyén é kala nyí ngə́ é kala m̀bɔ́g abəgə́ étūn wandzi ngo byâ fə byǎ yi kə́ fód étūn wandzi mɔ́ bīvóan hḿ nǎ bod míḿbíɛn míán myá yī hḿ yénē ábəŋ ai kán biyé fə́.

Bí nə́ hḿ bɔ yá :
Ngə́ ǒ daŋ á yā yág nǎ wa bɔ́d bitun bíyé, wa yean hḿ bɔ́d byǎ ai “collant” (ngə́ ábǒg dá və́ bía zə̌n). Mǎn étūn kaba ngə́kig “mini-robe Boubou” byá yi hḿ tóónə̄ wulu.

É mə́lə́bə́gá mā má wulu hḿ fə to ai édzí dá bəbə məkǒl máán !
O yén mɔ̌nyɔ̄ŋ a bəgə́ ábə̄ŋ bítótóŋ bí ngob ńdo á fə wa wǎ yí fə̄ nâ wa bɔ́d byá. É mān ńsílí mbɔ́g wǎ yean hḿ sílī wǎ men a nə nâ: yi é kán m̀bɔ́d yí ya yi hḿ fɔ́ɔ́g bɔ nǎ mə́ yéne mvɔɛ ā mís? ©Dzaleu.com

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait