Homme noir africain rasta avec ecouteurs
E məzíg bíá diŋ á Dzaleu.com (Dza’lé – Les coups de cœur musique de Dzaleu.com)

Biá bíán – É mə́zíg byá dziŋ á Dzaleu.com!


Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

É mə́zíg byá dziŋ ?
Má namba bía miǹnə́m dzam də́dā  anə́ mənyɔ́l !
Abɔ̌g dá nambā kig mɔ́ !
Má və́ bía mə́lə́bə́gá !
Má və́ bía ngul yǎ kə ósú !
Má tə́le bíā ósú !
Bibúg yī été byá kə ai bía oyǎb !
Má fudi bíā miǹtsogán á mīǹló !

mə́zíg byá dziŋ ! Ngɔn ésə é vóm wí Dzaleu.com á və́ mínā mwé mə́ é biá byá bi nyé á ńnə́m !

Məzíg mə́ ©Dzaleu.com


Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

 

Musique afrique fille ecouteurs
É mə́zíg byá dziŋ ! Ngɔn ésə Dzaleu.com á və́ mínā mwé mə́ é biá byá bi nyé á ńnə́m ! (Les coups de cœur musique de la Rédaction Dzaleu.com)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait