assako-chanteuse-cameroun-guikolo-betti-betti-yambassa-bulu-musique-camerounaise-jazz-cameroun
BIÁ DIŊ, Məzíg

ASSAKO a bad yia « Guikolo » dziá Betti Betti

Share this post

Assako a bad yia « Guikolo » dziá Betti Betti. Á é dziá é nē « Guikolo » Assako a wómolo Betti Betti yǎ ngá wú yǎ. Dzaleu.com a síli nyé ású dzé

« Ai dziá tē ma tsog emvám dzáma mə vâg fə dzɔ́ ólugú »

Éyɔŋ ma wé óyílí nǎ ma kuli dziá tē, dzam ziŋ dá bɔ nâ mə́ tɔ̄bɔ́ oyǎb ai Fulansí. Nyiá nyiá wam a mbə́ dziŋi Betti Betti eyə́gān yǎ ábuí ńdziŋán. « Guikolo » eyə́gan yǎ abəŋ dziá é ngá sɔ́ mā á ńló anə́ édzí yǎ é ngá bə́ dzǎm tóónə tsimi é dzóm yǎ mə̄ mbə́ mə̄ wódgan áwú dzíe ai nə́ ma və́ nyé ólugú. (Assako).

« Guikolo » a nə dziá dzíá yǎ ńsámbá biá bí é eyolé nā « Guikolo ». A nə fə dziá té ébēn. Bantoun Film é nye a nga bɔ bivəgələ yǎ été.©Dzaleu.com

Dzaleu Team

Zǎni fɔmbo bə videos, məngobi bivəgəlɘ bián !
Retrouvez la rédaction Dzaleu.com sur YoutuBe : Dzaleu Média

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *