Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

« Guikolo » par Assako

Á dziá é nē « guikolo » Assako a wómolo Betti Betti yǎ ngá wú yǎ. Dzaleu.com a síli nyé ású dzé

« Ai dziá tē ma tsog emvám dzáma mə vâg fə dzɔ́ ólugú. Éyɔŋ ma wé óyílí nǎ ma kuli dziá tē, dzam ziŋ dá bɔ nâ mə́ tɔ̄bɔ́ oyǎb ai Fulansí. Nyiá nyiá wam a mbə́ dziŋi Betti Betti eyə́gān yǎ ábuí ńdziŋán. « Guikolo » eyə́gan yǎ abəŋ dziá é ngá sɔ́ mā á ńló anə́ édzí yǎ é ngá bə́ dzǎm tóónə tsimi é dzóm yǎ mə̄ mbə́ mə̄ wódgan áwú dzíe ai nə́ ma və́ nyé ólugú. » (Assako)

« Guikolo » a nə dziá dzíá yǎ ńsámbá biá bíé dzóé nā « Guikolo » və a nə́ dziá tə̄ ébēn. Bantoun film é nye a nga bɔ bivəgələ yǎ été. ©Dzaleu.com

« Guikolo » par Betti Betti

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait