assako-cameroonian-singer-chanteuse-camerounaise-mvet-jazz-cameroun
DZALEU +, Ma kɔ́bɔ Ekaŋ

Ǹfí yī á ǹkɔ́bɔ : minláŋ ai Assako

Share this post

Ǹfí yī á ǹkɔ́bɔ : minláŋ ai Assako. Minkɔ́bɔ miáán “mí nə akúmá dáán” ású ńyia biá Assako

Minsili ZANGA: éyɔŋ o mbə́ mɔ́ngɔ́ yi o kɔ́bɔgɔ ǹkɔ́bɔ̄ wóe á ndá?

ASSAKO: Fulansí ndzo mə tônə kɔ́bɔ éyɔŋ mə mbə́ mɔ́ngɔ́ amú é ndzo bəbonde bám (məmá ngɔn imbási, pəpá mān búlu) bə́ mbə́ kɔ́bɔgɔ ai bíā. É bód bə́ mbə́ tɔ̌ bíā á fəfə́l bə́ ngá bə́ biwondo, mə ngá bə́ mə̄ wógo ǹkɔ́bɔ̄ tē tɛgɛ dzǎm dzó nǎ mə mbə́ kɔ́bɔgɔ wɔ́ ḿfaŋ m̀faŋ.

Minsili ZANGA : á dzǎlkig mam mə́ mbə́ lodan yá?

ASSAKO : á dzǎl məmá bod mbə́ kɔ́bɔgɔ ai bíā fulansí. Və emvám dzám é ndzo é mbə́ kɔ́bɔgɔ imbási. Ḿfág yǎ bə pəpá á dzǎl bəbe ai Ebwǎl waa, bod bə́ wógo dzǎm te ǹdzǔg. Bə́ tônə kig wóg ású dzé bí kɔ́bɔ́gɔ ai bɔ́ fulansí tɛgɛ kɔ́bɔ̄ bulu.

Minsili ZANGA : É mə́lú yǎ bí bə̄lə́ á yób má wa yia ábuí míǹkɔ́bɔ mivɔ́g mí tɔ̌ é mí yǎ dzǎl mu. É yi hḿ ō ngá kə́ə́nə bɔ yá nǎ ó kɔ́bɔ́ ǹkɔ́bɔ̄ wóe?

ASSAKO: Ma tsog tə́ éyɔ̄ŋ ésə á dǎŋ daŋ éyɔŋ mfág yǎ ńnam ékaŋ, ǹnyie a nə́ mə̄ váág mod dzóe dam, a síligi ma nâ mə nə ngɔn dzé. Á mvús yi válā, á mam mə́ ńyián biá nyénān é bod bəvɔ́g bə́ kɔ́bɔ́gɔ minkɔ́bɔ myábán ó ngá bɔ ná maa mə́ yi ná ma yɛ́gɛ. É ngá bə́ kig ebugúbū dzam á mə̄tádí amú mə̄ mbə́ tɛgɛ yəm é zěn mə́ nɔŋ, dzam dá ḿból ńyián wáma ó ngá bə́ ngul ndó mə ngá súgulan yəm. Mə ngə́nə́ fə mə kələ ai ǹyɛ́gán ósú é mə́lú yǎ bí bələ́ á yób má.

Míá diŋ esié bíá bɔ múna ?
Vaani bíá ngul hḿ !

assako-chanteuse-cameroun-yambassa-bulu-musique-camerounaise-jazz-cameroun
Assako (Cameroon Music) by JL Hess

Minsili ZANGA : Ású dóe m̀fí yǎ ńkɔ́bɔ ó nə mfé?

ASSAKO : Éyɔŋ wǎ kɔ́bɔ̄ kig ǹkɔ́bɔ̄ wóe, abɔ̌g ziŋ yá bɔ wa anə́ dzóm yá dzə́man wa. Ású dám, ǹtɔ́ban nǎ ma yia biá á nkɔ́bɔ̄ wám ó ngá bə́ kig ebugúbu dzam. Éyɔŋ wa kɔ́bɔ ǹkɔ́bɔ̄ wóe o nə ǹtud. Wa kɛ̂ na wa toonə́ wóg ḿból mǎm yǎ sí mə́ nə́. Ńyəman ńkɔ́bɔ̄ wóe wá bɔ á fə nâ zəzə̌ mam e ziŋ é dzaŋ. Mvulná: o nə hḿ dzǎm lê bənyiá míńláŋ ai bod yiá bə́tɔ̌ á māl, été ngo á fə wa yén ákyǎ éyə́gan yǎ ábuí ńyəmán bə́ bə̄lə́. Nala tē a bɔ ná ó naŋ.

Minsili ZANGA : Ébúg məmaná ású bínánga?

ASSAKO : Ma dzae byá nâ bídúgán ai mvús á kɔ́bɔ̄ mīǹkɔ́bō myáán, é myā mí nə́ákúmá dáán. Byá yean yem nǎ miǹkɔ́bɔ̄ myáán mí síkig zəzə byə́m, é myá mí nə́ tsín dzǎn.©Dzaleu.com

Míá diŋ esié bíá bɔ múna ?
Vaani bíá ngul hḿ !

Minsili Zanga

La Directrice éditoriale de Dzaleu.com est née au Cameroun dans la région du Centre (Yaoundé). Titulaire d’une Maîtrise en Sciences sociales obtenue à l’Université catholique de Yaoundé, elle est passionnée de sociologie, de culture et des thématiques touchant à la beauté, l’image de soi et la mode.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *