NYAŊGÁ, Nyaŋgá biníngá, Nyɔ́l

Ǹdziŋán ekob: Mə́lə́bə́gá mə́ Dzaleu

Beauté et soins de la peau

Ǹdziŋán ekob: Mə́lə́bə́gá mə́ Dzaleu

Ekob dzóe yá tság wā á ńnə́m? yɛ́ɛ́gɛ́ dzó ńdziŋán!

Ǹdziŋán ekob wâ wá yɛ́gɛ́ban á fə. Nálā ó nə á dzǎm bɔɔban yá?

É dzi ósú: kadá ni dzɔ́ nâ mía dziŋ dzɔ́!

. DZALEU.COM .

Miá kám ngǎ?

Bâ bá dzó hḿ nǎ edzǐŋ yá sɔ́ á ńnə́m, nálā ó tɔ̌ fə bə́bə́lá!

Ngə́ mīá toonə bəbə miá yi á yén nalá nâ m̀fí ziŋ ó sikig nâ miní kə kus ḿbɔ́n yī á wá daŋ m̀faŋ abuí, mí dzô nâ wá yi mínā və́ ábəŋ ékob ngə́ á mī ńnə́m míə́ə́n ēté miá bəbə dzó ai bəbə̂ bə́mís.

Á bə́bə́lá, miá  yean á hḿ tádī yén ábəŋ də́ə́n á mīńnə́m míə́ə́n  été. É mə́lə́bə́gá mā mə́ nə  yéne á nə́ fianga dzam dá támáni kyegenī mǎn éban, miná yiá yén nalá nâ ǹsísīm wá yi mān yəman. ©Dzaleu.com – A.B.

retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :