NYAŊGÁ, Nyaŋgá biníngá, Nyɔ́l

Ayëmële nyanga : akiae afé bia sié ntsigan mëkii a mfiè?

cheveux rastas soins shampoing baignoire

Ayëmële nyanga : akiae afé bia sié ntsigan mëkii a mfiè?

Angàndo, ntsigan mëkii a mfiè, é dzom ya bo na nnëm o kobo bia, é dzom ya tsig bia mëkii afan…

Abui biyolé asu é dzom ba loé a nkobo mvolyé na « stress ».

Eyong nnëm wa kud bia abum ai mindzug ngëkig abé mintsogan, soam minson ngëkig nlo, ntsigan mëkii a mfiè osikig fianga adzo ! Mod osë yi a bëbia a tam ya dzugi ai adzo té së nala !

. DZALEU.COM .
Newsletter Dzaleu.com : abonnez-vous pour ne rien manquer !

A tsig mod mëkii afan ya zu ai mëlunga nde dzam té a në ve mod okoan.

Za a biikig bombo a si abum a boala etom yi na nnem wa kobo nyè !

Adandang a fë na é mëlu ma abui mam da tié bia nnëm !

Osu ntsigan mëeki a mfiè, mod osë a bëlë é mam dzom a voali nyè.

A ntil wui, bia vë mina man alëbëga a ke fë ai nyanga to asu fam, to asu mininga.

Wa yi yen, mëlunga moé ma yi suu a si a mfang mfang ! ©Dzaleu.com – A.B.

Nnem wa kobo wa? Këlê noang é mam mëwobo a yi wa vë mintag !

Man ayëmële asu yi na ntsigan mëkii afan o subu amvus : a noang ngab ai wamen ai man mëwobo.

O në dzam bo mëwobo mëté a dib kiri ngëkig ngëkoglè, osusua yi na wa kë bombo a si.

Amu dzé kikirki ngekig ngogè?

Amu mëwola mëté më në mbëng asu nyol. Ma yëlë minson abui.

Noang abog té a në ban mëtoban ai wamen. Mëngële wamen ai man mbëmbë mbaban nyol, ngëkig na o sili man eding woé.

Akiae afé mia sié ntsigan mekii a mfiè?
Kadeni bia muna !
E mintil ba yi ding mia yi fudeban a Dzaleu.com
%d blogueurs aiment cette page :