. Á YÉN .

  • 15, janvier - N'yasán ésíl bívíndi ésíkig nkoan Mëlëbëga më Minsili Zanga, nbonde Dzaleu ✨A yas ai é… Ǹláŋ wa kǝ ósú


Mǝlǝbǝgá ású biníngá ai bǝfám

 

  • cheveux rastas soins shampoing baignoire

NYƆ́L

  • 19, octobre - Ayëmële nyanga : akiae afé bia sié ntsigan mëkii a mfiè? Angàndo, ntsigan mëkii a mfiè, é dzom ya bo na nnëm o kobo bia, é dzom ya tsig bia… Ǹláŋ wa kǝ ósú

  • Luwi Kawanda (Miss Zambie 2019) en foulard africain

EKOM ǸLÓ

  • 18, octobre - Abeng bininga yi a Afrika ba lede bia nyanga ya mintom Nyanga ntom asu ekom nlo : eyong é bininga ba wum a mam m'abeng ngekig akeng ba lede bia… Ǹláŋ wa kǝ ósú


Bi ne fǝ á
YouTube múnaYoutube channel Dzaleu.com : DZALEU MEDIA
 

M̀BƆ́D

  • 14, octobre - Mǝlǝbǝgá mǝ m̀bɔ́d : Á nɔŋ ǹtsíe bíyé á táŋ Á mvús ye nâ bí kɔ́bɔ yǎ dzām ńnɔŋán ábím də́ə́n á tán éyɔŋ bía bɔ dzǎm ḿbɔ́d fúlú fə́… Ǹláŋ wa kǝ ósú

 

Míá diŋ
esié dzaan?
Vaani bía ngul múná !

retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :