Non classé

Áfríka ózóndóm á mətóban bë BRICS

Áfríka ózóndóm á mətóban bë BRICS

A mëmaná më ngoan moom yi a mbú wuiná, etógan bë BRICS yá yi tóban á nnam Áfríka yi a nkiè.

Ntol ebúg mboag yi a mətóban mëté a në na : 
« Bë BRICS ai Áfríka / Esié fúfulu ású yi na mëbugëban më Sí Bívíndi ai bë BRICS më wulu avól.« 

. DZALEU.COM .

Yi míá yem nálā ?

Nnam Centrafrika o në é wuí bë BRICS bë ngá toab anë nnam nen wábá á Áfríka yi a zang-zang. 

Ású te bá yi long ngúma mkpamáng tsísoan wóé. Bá yi fë tëlë ngúma ndzoang nsína wá yi bò na Bangui á tobo nladán ai Awala, eyole tsísoan Douala á Kamərún. ©Dzaleu.com

YouTube player