Non classé

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°3

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°3

Dzé ya tian ai é dzi é nga lod Emominláng é mëlu ma?

Dzaleu dugan fas ai mina é mëfoé a nga tele ozondom é meëlu me nga lod.

Vaani bia ngul a zen té, këlëni tiliban a Abaa YouTube daan Dzaleumedia.

Mëngobi bivëgëlë maan mësë me ne woé.

. DZALEU.COM .

Á é ngobi evëgëlë nyíná, é mëfóé mëla Dzaleu a baala ma :

1- Gabon : Privat Ngomo a dzo na a wi tobo a zang é bod ba yi etoa nnam

2- Kamerun : Awu Martinez Zogo a ngëlë asuguzu nnam

3- Mali : Nnam o në mintag ai amvoé dié ai Rusia

4- Fespaco a ve mod yi a Tunisia efae osu

5- Ntol ebug : adzo Afrika asikig moani, a ne na mintangan mia yi ne mia tsende Afrika obili

YouTube player

Bi nə fə múná ⤵️
YouTube
Telegram : @dzaleu_ekang
Nsəŋ Fulansi : @dzaleumedia
ABAA : https://www.dzaleu.net