Non classé

Bangui, nǝn tísɔn andzógódó bə BRICS á Áfríka zaŋ-zaŋ

Bangui, nǝn tísɔn andzógódó bə BRICS á Áfríka zaŋ-zaŋ

A foda : Ekan tsisoan Bangui a yi na a tɔbɔ é mimbu mia zu ai evoli Sango coin.
Cəntrafrika a nə nnam bè yi a Emominlang wa tɔb nə wa bəlan ai é moni ba loé na « Bitcoin »
.
Nnam osu o nga bɔ dzam té o nə nnam Salvador a Amerika yi a Nkiè

. DZALEU.COM .

Cəntrafrika a nə nnam osu yi a Afrika o nga tələ esié fufulu ai Rusia ozondom. Elad ayong té ya yi kə oyab a lodo étié é tələ é məlu ma. Foé é nə na tísɔn Bangui édzo andzógódó bə BRICS á tɔb a nə nǝn tísɔn waba á Áfríka zaŋ-zaŋ.

Foé té é nga kui a nsəŋ a omos məwom bè ai lala yi a ngɔn é nga lod (nqɔn awom ai mbɔg). Nguma nsamba bod yi a bə BRICS bə nga sɔ a Bangui a omos məwom bè ai mbɔg. Osu waba, Larissa Zelentsova, mininga yi a nnam Rusia. E nyè fə a dzoé bə BRICS.

Ntaməni vogolo Touadera, ndzoé Cəntrafrika, ai Ahoua Don Mello, mbəgə nkobo bə BRICS Áfríka á zaŋ-zaŋ

Asu Ahoua Don Mello : Ngə minnam mizing (minnam mintangan) mia bada bə BRICS, asu Afrika, a sié fufulu ai bə BRICS a nə ai abui mfi asu Si Bivindi. Amu, Afrika a sikig dzam kə osu ai ékan man ayat (Eropa ai Amərika) ba tibili nyè.

Ahoua Don Mello a nə é mod a nga sié abui asu yi na Rusia a tonə sié ai Afrika. Asu dié, Afrika asikig dzam bɔ bolo nfə hə na a sié fufulu ai bə BRICS ngə a yi nfaŋ məbugəban. ©Dzaleu.com