Non classé

BÁMAKO – Sóndo elat Ayong

BÁMAKO – Sóndo elat Ayong

A sondo mëlú mënyi a ómos awom ai taan ya ngoan ebulu, mbege edzóe yi á nnam Mali, Assimi Goita, a nga tele é dzóm á loe na « Sóndo elat Ayong ».

Mali a zen susuo a ayong

Ású ndzóe nnam, Assimi Goita, meyong mësë ai bod bëse yi a Mali ba yene sié fufulu ású yi na evuvue é dugan tôbô á zang enying bod.

Meyong yi a Mali ma yene bii fulu yi a ndzu. Mimboán mi mod osë míá yene tôbô a zen té.

Nalá o nga bo na é vid ese e ngá boban ámvus, bita, asum á záng bod, mam mëté me ligi ámvús.

É « Sóndo elat ayong » nyo a në éyong ósú a Mali a bondé ákiáe dzam te. ©Dzaleu.com