ǸKƆ́BƆ EKAŊ, Ǹtimán Bíbúg

Ma kɔ́bɔ Ekaŋ – Ebúg yi aná : Nyaŋgá

Ma kɔ́bɔ Ekaŋ – Ebúg yi aná : Nyaŋgá

Ayǝgǝ asǝ á ngɔbi bivǝgǝlǝ á mǝmaná mǝ ńtil

Nyaŋgá = Abəŋ

Nyaŋgá a nǝ dzam dǝda ánǝ Abəŋ.

Abəŋ = Nyaŋgá

Məmvuləná

-1-
DZALEU anə mətobán mə Nyaŋgá ai Mətum.
Dzaleu.com anə ábəŋ áfóla bíá taag fə məfoé á ńkɔ́bɔ Bətí.

-2-
Zozibini Tunzi a nə abəŋ nsut míníngá.
Ngɔn míníngá tə enə nyaŋgá ábui.
Ngɔn míníngá tə ya yəm nyaŋgá.

Nyaŋgá bəfám.
Dzaleu.com a lədə fə nyaŋgá bəfám…

Ayǝgǝ asǝ á ngɔbi bivǝgǝlǝ

tuto_video_ewondo_mot_du_jour1_nyanga_dzaleu apprendre ekang
retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :