. Á YÓB .

BƎBONDE

  • 18, décembre - Ebomkamá bəbonde bəziŋ Ǹtsogán Minsili Zanga É bəbonde bá tələ… Ǹláŋ wa kǝ ósú

EDIŊ

  • 28, novembre - Biníngá bá lê : É dzí á nə́ bíá á mīńnə́m « Biníngá bá dzó nâ… » a nə é man vóm biníngá bá dzó bə̄bə́lá á fyaŋga Éyɔ̄ŋ myá yén bía bí… Ǹláŋ wa kǝ ósú
MVOAƐ

  • 21, octobre - Ákɔ̄n dá kalan á mam mə́ fám ai miníngá: məzěn… Ǹláŋ wa kǝ ósú

. MƎLƎBƎGÁ .

AKOMÓDÓ

  • 14, octobre - Bɔ́ngɔ́ bá kɔbɔ : « Ma ding lang bekalada ! » (Lucas, mimbu 13, Fulansi) Binanga ai ban bongo be bele nkobo a Dzaleu.com. A kègè a dzal ngekig a minnam minfe, bongo ba… Ǹláŋ wa kǝ ósú
ALÚG

ABUM

ÉTÚNDÁ

  • couple africain désir
  • 26, novembre - Ǎ bəfám, m̀fúbán wá bɔ hḿ nǎ bə́ dziŋ mínā ! « Biníngá ba dzo na… » a nə é mān vóm biníngá bá dzó bə̄bə́lá á fiaŋga. Á nɔŋ ńdzǔg ai… Ǹláŋ wa kǝ ósú


Bi ne fǝ á
YouTube múnaYoutube channel Dzaleu.com : DZALEU MEDIA
 

. BÍÁ FAS .

EVUVOE

  • cheveux rastas soins shampoing baignoire
ǸSÍSÍM

Á YƐGƐ BƎTÍ

Á KƆ́BƆ EKAŊ

  • 18, décembre - Á kɔ́bɔ Ekaŋ ai Abaa Dzaleu Zaani yən məngobi bivəgələ bíán á ǹkɔ́bɔ Ekaŋ. DZALEU.COM Ǹkɔ́bɔ BətíAkǝŋ yi a mɔAkomódóǸtimán BíbúgNyaŋgáMulu...… Ǹláŋ wa kǝ ósú

 

Míá diŋ
esié dzaan?
Vaani bía ngul múná !

retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :