Bǝ zá bí nǝ, MƎTUM, Yi míá yǝm?

Ǹtimán éyole Dzaleu

Ǹtimán éyole Dzaleu

Ebúg « Dzaleu » é bələ abui məzen bí nə dzo dzam timi. Ebúg té é nə anə mān éwáli kóbɔ́d â ngá bɔban ai minkunda bíbúg yi á ǹkɔ́bɔ Bǝtí. Ǹkɔ́bɔ té ó bələ abui bitundá ai á zaŋ-zaŋ, etundá Kolo Bəti (Ewondo) á bíá belən ai nyɛ á Dzaleu.com.

« Dzaleu » a nə ǹladán ai « Dzé? » (Dzé di ? Dzé é nə?).

É nə ǹloé ású yi nā mod á zu ləmbə, á zu dzə afóla é mam mə sɔli.

« Dzaleu » a nə ǹloé ású yi nā mod á tɔ́bɔ́ étíé məyén mə óyab, á fas mam nálā nâ mod á nga dugan tɔ́nə yəbə é dzam a yén.

« Dzaleu » a nə ǹladán ai « Dzal » (Atan á ǹkɔ́bɔ Étón) ai é míntsógán mísə mí nə ǹladán ai ebúg « Dzal » á sí Afríka : afóla enyiŋ bod, mətum ai ngab.

Bí nə fə áfóla ndal-bobo bá loé nā Telegram

Dzaleu a náŋ ai ngul dzaan, kabəni é fóé nyi, bándáni bod bəfə á abaa www.dzaleu.com ai é məfóla má :

Abui ǹstogán
Andzógódó DZALEU

retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :