Á laŋ, EKANG

Ǹkodǝ osú woé a nǝ wamǝn !

Ǹkodǝ osú woé a nǝ wamǝn !

Ǹkodǝ osú woé a nǝ wamǝn !

Ma diŋ dzó ebug té, vǝdá nala wa tilan ya ?

Mǝ yi nǝ ma vǝ man mvulǝna á ǹkɔ́bɔ Ewondo.

Ǹkodǝ osú woé a nǝ wamǝn !

Mvulǝna ai édzóm bíá loé na « Internet »

Bi nǝ abui á bíá yi na mam mǝ tsǝnde á binyiŋ bíán

Vǝda di bia bǝbǝn bia bɔ asú yi na Ǹyián te o tɔbɔ bǝbǝla waan ?

É bod ba yi nǝ ba wog Ǹtol ebug nyo á fulansí bǝ nǝ dzam ke áfóla díná.

©Minsilizanga.com

Mina kig míá fas ǹtil wui akiae afé ?

Lomǝni ma ǹfasán wáán muna a ǹkɔ́bɔ Beti sǝ nalá !

Tilini ma ǹstogán wáán

Azania (recueil de nouvelles) Minsili Zanga Mbarga - Librinova juillet 2020

.
.

retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :