Á laŋ, EKANG

Wa yi ná wa bɔ Gató təgə ai “Four”? Tsogó éwāngá!

Astuces cuisine femme

Wa yi ná wa bɔ Gató təgə ai “Four”? Tsogó éwāngá!

Ǒ bə̄lə́ kig ákōmán ndóan ńtáŋán dá bə́le ḿbǎŋla və dá wa yi ná wa bɔ Gató? Tsogó éwāngá dzóe!

Á nɔŋ éwāngá é tɔ̌ ánén o télé á ndóan (ényi ndzaag e nə mfí) tɛgɛ ai dzɔ̌ ńnəməná ngul abɔ̌g te ndo wǎ téle “moule” woe á mvié étē.

Ayóŋ yǎ mvié dá yi hḿ bɔ a nə́ ákoman ndóan ńtáŋán dá bə́le ḿbāŋla.

Astuces cuisine sur Dzaleu.com
Astuces cuisine sur Dzaleu+MAG

É dzóm yá yi ndə́gələ é nə dzíá və nâ mvié ya káb áyóŋ ékə́kaba yá yi hḿ sílī nǎ ó tóónə nɔ́ni édzóm yǎ wǎ yi fudi á ńnə́m.

Ngə́ mod a bə́lə́ dzóm ǎ yəm yám ńdo ǎ yī é yə́nē mú, á lómóg hḿ bía dzɔ́! ©Dzaleu.com

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ
>fulansí (français)
>englís (anglais)

retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :