Á laŋ, Culture, EKANG

Lág tísɔn yâ Ongola Ewondo

Lág tísɔn yâ Ongola Ewondo

É mə́vóm ai é mə́fóla mod osə a yean kə́ a Ongola Ewondo.

Anén etam ba loé na Lág tísɔn (Lac municipal) é nə ózóndóm á andzógódó Dzaleu.com.

To ane mə́lóŋ má dáman bilè ai ngɔdɔ Ongola, Lág tísɔn a nə ékan afóla á nə ḿbəmbə vóm yǎ kə́ dzɛ̂ ábɔ̄g.

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :