Bia yen

Ndá bod : éyoŋ nsɔ́ ngɔn ngul ai manyáŋ á dzáŋ ya !

Ndá bod : éyoŋ nsɔ́ ngɔn ngul ai manyáŋ á dzáŋ ya !

A menda me bod ban, ndzug éyong mod mboag ényè bod ose a yanga

A to fe na mod tege nyè ve ngul. Ebomkama é bibug bia tuli nnem…

Éwáli dí á nkɔ́bo fulansí muna

video