Bia baala, Bia yen

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°11

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°11

Dzé ya tian ai é dzi é nga lod Emominláng é mëlú ma?

1 – Rúsia : Vladimir Poutine a tóban ai bendzóe yi a Áfríka

2 – Minkunda mínnam mía dzëng na mía nyian á étogan bë BRICS

3 – Kamərún a bende bod məndá bivoe bivəgələ ai fúlú a lədə byəm bizing

4 – Etógan « Alliance bë BRICS » yá zu yaa ngúma étoa á Burkina Faso

. DZALEU.COM .
YouTube player

.

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°11 a nkobo fulansi