Bia yen

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°8

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°8

Dzé ya tian ai é dzi é nga lod Emominláng é mëlú ma?

1- Centrafrika : Kamërún a bag ngul a étogan bëzimbi ya baala nyiè sí

2- Mali a vë nda bivëgëlë TV5 mbëmë mëmana

3- Thabo Mbeki : Áfríka a yënë bii ngúma ndá ntígán mëdzó dzie

4- China – Áfríka : Qin Gang a dzo na Sí Bivíndi ai nnam woé ba yënë wóno ámvoé dábá.©Dzaleu.com

. DZALEU.COM .

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°8

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°8
(Ǹkɔbɔ Ekaŋ)
YouTube player
Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°8
(Version française)
YouTube player