Bia yen

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°6

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°6

Dzé ya tian ai é dzi é nga lod Emominláng é mëlú ma?

Dzaleu a dugan fas ai mína é mëfoé a nga tëlë ózóndóm é mëlú më ngá lod.

. DZALEU.COM .

Kamərún :

  • Camair-co a zu bad kè në ya kë á Cëntrafríka
  • Ngómëna a tëlë édzóm yá duru mvoae minson ású bod bësë

BRICS : Dilma Roussef ényè a yi duru ndá moní wabá.

Elad mëyon yi Áfríka : Nlóngán ngul nkóang nsína á záng Tanzánia ai Burundí

SANKARA a dzó ntol ebúg á ngëlë bëbëlá àná : fúlú etibili mintangan.

YouTube player