Bia yen

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°2

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°2

Dzé ya lod Emominláng é mëlu ma? Á é ngobi evëgëlë nyíná, é mëfóé mëla Dzaleu a tëlë ózóndom é sóndo nyò :

. DZALEU.COM .

1- Côte d’Ivoire : yi Alassane Ouattara a yi na a tídan bívíndi bisë bívog?

2- China a në nnem ámieng ai édzam dá bëbë ámvoé díé ai Rúsia

3- Yi Érópa a kombo ámvoé Rúsia ai Áfríka ?

Eyíliga ai elad ayong Burkina Faso ai Mali

YouTube player

Bi nə fə múná ⤵️
YouTube
Telegram : @dzaleu_ekang
Nsəŋ Fulansi : @dzaleumedia
ABAA : https://www.dzaleu.net