Bia yen

« Ǹkode osú woe a në wamen »

« Ǹkode osú woe a në wamen »

« Ékán wa yén wamen,
Ékán wa nɔŋ wamen,
Ndë fë bod bá nɔŋ wa.
Ngë wa yi olugú, vaa olugú ».

YouTube player

.

Á vógolo nfasán wui á nkɔ‌bɔ fulansí

.

YouTube player