BÍÁ DIŊ, Ǹnám

Fəb ai “bain-marie” ású é bə́gató bá təg

Fəb ai “bain-marie” ású é bə́gató bá təg

  • Mǝlǝbǝgá mǝ ndá ǹnám

Ǒ bələ́ kig ákomán ndóan ńtáŋán dá bə́le ḿbǎŋla və dá wa yi ná wa bɔ gató?

Yəmə́g á nǎ o nə dzǎm bɔ ákiá áfə́.

. DZALEU.COM .

Fəb ai Bain-marie ású é bə́gató bá təg

Nɔŋɔ́ éwɔ́ngɔ́ ó fudí bǎn mə́ndím été.

. Nɔŋɔ́ éburga mvié éfə́ é tɔ̌ man ábɔd a lodo éwɔ́ngɔ́ yī á wǎ bəlan ai dzó.

. Ó bədé dzɔ́ káyalá á mvié āsí é kán yi nâ é mə́ndím ǒ fudi mə́ tɔbɔ́ á éburga á sí.

. O nə á fə dzǎm nɔŋ mǎn mvīé (a tɔ̌  ábɔ́d a lodo é nyi ǒ fudi məndím).

. O fúdí é dzóm wǎ yi yám á ńnə́m.

. O tə́le é mǎn mvié nyiná é mvié yǎ e bələ́ məndím ngə́ wǎ yi kig ná wa bəlan ai eburga.

Mi nǝ fǝ bía lóm mǝlǝbǝgá mǝ ndá ǹnám muna. ©Dzaleu.com

marmites-cuisson-bain-marie-cuisine-vapeur-
retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :