Bia ding

Ǹnam : A yam kɔ́s á « four »

Ǹnam : A yam kɔ́s á « four »

Man aləbəga a nə muna ásu kesin !

Kɔ́s ya yamban kán kán.

A ndombá, á ńfiáŋ, nyáŋgán, ai nala nala.

A é man aləbəga nnam nyo, bia lədə mina akiáe áfé mi nə dzam bɔ. ©Dzaleu.com – A.B.