Bia ding

Mǝlǝbǝgá mǝ m̀bɔ́d : Á nɔŋ ǹtsíe bíyé á táŋ

Mǝlǝbǝgá mǝ m̀bɔ́d : Á nɔŋ ǹtsíe bíyé á táŋ

Á mvús ye nâ bí kɔ́bɔ yǎ dzām ńnɔŋán ábím də́ə́n á tán éyɔŋ bía bɔ dzǎm ḿbɔ́d fúlú fə́ e nə byá yean yɛ́gɛ : ǹnɔŋán ńtsíé bíyé á tán. É síkig ḿból yǎ bí yén ékala nyí ngə́kig ékala m̀bɔ́g abəgə́ étūn wandzi nde byâ fə byǎ yi kə́ fód étūn wandzi ! Bi vóan hḿ nǎ bod míḿbíɛn míán myá yī hḿ kig yénē ábəŋ ai kán biyé fə́.

Bí nə́ hḿ bɔ yá :

Ngə́ ǒ daŋ á yā yág nǎ wa bɔ́d bitun bíyé, wa yean hḿ bɔ́d byǎ ai “collant” (ngə́ ábǒg dá və́ bía zə̌n). Mǎn étūn kaba ngə́kig “mini-robe Boubou” byá yi hḿ tóónə̄ wulu. É mə́lə́bə́gá mā má wulu hḿ fə to ai édzí dá bəbə məkǒl máán. O yén mɔ̌nyɔ̄ŋ a bəgə́ ábə̄ŋ bítótóŋ bí ngob ńdo á fə wa wǎ yí fə̄ nâ wa bɔ́d byá. É mān ńsílí mbɔ́g wǎ yean hḿ sílī wǎ men a nə nâ: yi é kán m̀bɔ́d yí ya yi hḿ fɔ́ɔ́g bɔ nǎ mə́ yéne mvɔɛ ā mís? ©Dzaleu.com – A.B.

Nlang wa ke a fulansi muna