Bia ding

Etǔn esĭl : Lira, mbom məzig, a lədə bíá zěn

Etǔn esĭl : Lira, mbom məzig, a lədə bíá zěn

Etǔn esĭl ai Lira, akəng mbom məzig. Ǹkomán ǹló ású é bod bə́ bələ́ bisil ńtsíé ziŋ.

 Lira ngɔn yī á  yī á Sud-Afríka ya lə́də bía zěn ai é minfen mina : esil mbaman ai bilad. ©Dzaleu.com – A.B.

Lira en afro punk de côté
Lira (Afrique du Sud) en mode afro punk