Bia ding

Nyaŋgá esil : zá á diŋ é dí ?

chignon afro crepu puff

Nyaŋgá esil : zá á diŋ é dí ?

Esil dzaan yi a nyeb abui ! Esil bininga bivindi, adandang éyong ba koag kig dzo, ya nyeb abui !

Akia a fé bi sikig dzo bibug bi té eyong bia bëbë e ngon mininga nyi ?

Asu hyi na mi bi abëng nkoman ésil nala, bia yënë dzo toonë fas ai é faag ya yënë ai esil dzaan. Mi në dzam fudi man mboan vëda osusua, fudegan ban mëmdim ésil. Nala wa yi bo na esil é tëg mina mbëng mbëng.

Á Dzaleu.com bia ding abui, mina kig ? ©Dzaleu.com – A.B.

. DZALEU.COM .