Bia ding

Nyaŋgá bəfám : dzé yǎ bá lóe « folliculite »?

Nyaŋgá bəfám : dzé yǎ bá lóe « folliculite »?

Ekob fám é nə tɛgɛ ai abuí ávɔ́ŋ é nə abɔ́d, yá yombo kig hḿ fə avól.
Dzam dá, okɔ̌n ziŋ wá namba dzɔ́ : « folliculite. »

Dzé yā é nə́ « folliculite »? Byá yean yə̌m nǎ mvɔ̌d wá sɔ́ ékob á sí wá lod á bǎn “mə́lɔ́ŋ” bá lóe « follicule ». Eyɔŋ é mān álɔ́ŋ nyī ǎ bili okǒn o nə dzǎm bɔ̄ tɛgɛ ai wɔ́ ngul ngə́kig abé á yén.

« Folliculite » ai ǹkəŋ zəl

Éyɔŋ zəl ya fɛ̂ ngə́kig ná ya bad fɛ̂ yab kə́ ya lúm ékob bifas bifə́ nálā ó nga bɔ hḿ nǎ ekob é yǎn. Zəl dzo yǎ télə̄ kig ǹnáŋán á tsín dzié miǹtsaŋ mí nga kúí ndzálan ai avín. É mə́lú má zu, byá yi hḿ mína kad é kán mí nə bɔ ású ye ná mí sáálá okɔ̌n te. ©Dzaleu.com