Bia ding

É mə́vóm mə́lɛ́ mod osə a yean kə́ a Ongola !

Ongola Ewondo (Yaoundé) : la colline Fébé et l'hôtel du même nom

É mə́vóm mə́lɛ́ mod osə a yean kə́ a Ongola !

Ású Assako m̀bom məzíg ngɔn yǎ Sud ai á Ḿbām, tísɔn tě e nə nyé tísɔn abíálí e tɔ̌ fə é fas a ngá náŋ. Tǒ ndo tə́ Eves dzǎl ésia ǎ laŋan ású dzíé “é dzǎl á nə́ ábəŋ a lodo mə́sə, ai eyə́gan yǎ ábəŋ sí dzíé yǎ yá vú məcaba ai m̀boŋ bílodo é bí yǎ mə̄búg mə́sí mə́sə ábəŋ”, ai nâ óvyǎnga ǎ lod ébá bə́sə bəvɔ́g ábəŋ a dzîban á mǎn bá lóe Tám zu á Ébɔ̌l waa, Ongóla a nə tísɔn edzǐŋ dzīé. ©Dzaleu.com

Ású dzíé mod osə a yean kə́ é mə́vóm mə́lɛ́ má :
. DZALEU.COM .
Newsletter Dzaleu.com : abonnez-vous pour ne rien manquer !
1
Ǹkǒl Febe

« Ǹkǒl Fəbə yǎ wá síli m̀baalán»

Ongola Ewondo (Yaoundé) : la colline Fébé et l'hôtel du même nom
Ongola Ewondo (Yaoundé) : la colline Fébé et l’hôtel du même nom
2
Lág tísɔn

« Anén etam ba loé na Lág tísɔn (Lac municipal) ai ngɔ́dɔ́ dzié ésə amú vóm tē ó nə bɔ̄ ḿbəmbə vóm yǎ kə́ dzɛ̂ ábɔ̄g. »

yaounde-ongola-ewondo-lac-municipal
Lac municipal de Yaoundé
3
« Pimenterie » yi a Mvog Atangana Mballa

«Ngə́ mod a diŋ dzí bīdzí yǎ dzǎl, ma lə́b nyé Mvóg Atangana Mbálá ású mómbá mə́kɔ̌s ai m̀boŋ ngə́kig zom və a nə́ á dzǎl !» ©Dzaleu.com

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)