. ǸNÁM .

 • 5, mars - É bilɔ́g bítaan bǝ Bǝtí Bǝ Nnanga bá daŋ diŋ 1 Kpwǝm : Feuilles de… Ǹláŋ wa kǝ ósú

. EWALI BÍDÍ .

 • Poisson braisé au four recette vidéo
 • 13, octobre - Ǹnam : Kɔ́s təgə ai ayé á "four" Wa yi ná wa yam kɔ́s təgə ai ayé á ákōmán ndóan ńtáŋán dá bə́le ḿbǎŋla ? Man aləbəga a nə muna… Ǹláŋ wa kǝ ósú

. Á NGƎƎŊ .

BINÍNGÁ

 • Désirée Babassagana, finaliste Miss Cameroun 2020, en robe kaba
BƎFÁM

BƆ́NGƆ́

METUM

 • 24, octobre - Mvǝt Oyǝŋ : Bǝkálada bǝfé mí nǝ láŋ A yong Ekang, Mvǝt é akeng, azig, feg osu, mam ya nsisim. Asu be Fang-Beti, Mvǝt é ne ayege ai kelada osu.… Ǹláŋ wa kǝ ósú

. EYƎNƎ MINNAM .

ONGÓLA ÉWONDO

 • Ongola Ewondo Lac municipal
 • 19, octobre - Ongola Ewondo a bivegele Ongola Ewondo a ne tsitsoan nen bè nnam kamerun. Ongola Ewondo… Ǹláŋ wa kǝ ósú

ABƎŊ ÁFRÍKA !

 • Oromo’s Traditional Houses
 • 21, octobre - Abǝŋ Áfríka ! Mǝndá yi á ayoŋ Oromó Mulu maan ma ke ai bia a ayong Oromia, si ayong Oromo a nnam Etiopiya. Menda maba ma fulan ai be "bukaru" yi… Ǹláŋ wa kǝ ósú

DULU Á MÁŊ ÁYÁT

 • 27, novembre - Dulu á máŋ áyát - Rúsia á abog óyon Rúsia a nǝ m̀bǝmbǝ nnam éyoŋ bíá taag mam mǝ mulu. Bí ngá tam ya tǝlǝ sí té ózóndóm muna. Ómos… Ǹláŋ wa kǝ ósú


Bi ne fǝ á
YouTube múnaYoutube channel Dzaleu.com : DZALEU MEDIA
 

. ETƆBƆGƆ .

NDÁ

 • Déco maison sur Dzaleu.com
 • 27, septembre - Nyaŋgá ndá : Á yə̄m tób bə̄fóra bə́ tóbəgan ai ésas byá yī bɔ́ kələ Bíá… Ǹláŋ wa kǝ ósú

MƎLƎBƎGÁ MƎ NDÁ ǸNÁM

 • 21, octobre - Fəb ai “bain-marie” ású é bə́gató bá təg Mǝlǝbǝgá mǝ ndá ǹnám Ǒ bələ́ kig ákomán ndóan ńtáŋán dá bə́le ḿbǎŋla və dá wa yi ná wa bɔ gató? Yəmə́g… Ǹláŋ wa kǝ ósú
AKƎŊ YI A MƆ

ǸNÁM BƎTÍ

 

Míá diŋ
esié dzaan?
Vaani bía ngul múná !

retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :