Bia baala, Bia yen

Áyɔŋ bod vógóloni é fóé nyina : SIXA 2024

Áyɔŋ bod vógóloni é fóé nyina : SIXA 2024

Áyɔŋ bod vógóloni é mə́fóé mə́bə̀ mā :
SIXA lála a lodəban a tsisɔn Mbalmayo é ngɔn zəmgbála ésə nyina.
Binanga məwóm bè ai bè ba sɔ a təm təm efas nnam Kamərun bə nə wóé na bá yègè enyiŋ a zen mətum maabá.

Fóé bə̀ ya bəbe misɔn yi a Essos a Ongola Ewondo.
Á wóé, Fada Akonga Essomba a tələ nguma zukulu asu yi na bə yègè nkɔbɔ.
Dzam té dá lodəban a ngɔn zəmgbála e tɔ məlu awom, é kələ man á záŋ ngɔn moomo. ©Dzaleu.com