Bia baala

Nnam Fulansí : Yi Emmanuel Macron a yǝnǝ nŏŋ étŏ é yóŋ lála ?

Nnam Fulansí : Yi Emmanuel Macron a yǝnǝ nŏŋ étŏ é yóŋ lála ?

Yi é dzóngó mam nnam Fulansí wá bō á sí Afríka ma mǝ nga zu ya namba Paris ?

Amú zá á yén kig ékan Paris a nǝ ámvús é bod bá tíndi ntséndán bǝvendé nǝn minnam éyóŋ mfí wábá ó nǝ étǝre.

. DZALEU.COM .

Vǝdá ngǝ ntsedán wá vòli bò átoonǝ tibili Bivíndi, bǝ tŏ ngam ai ébá ba bò dò.

Fóé e nǝ nā Richard Ferrand, mbòg yi á ná dzóe ndá nsámbá nnam, a dzó nā Emmanuel Macron a yǝnǝ ndzǝŋ ékán a nǝ nòŋ étŏ é yóŋ lála…

Nláŋ wá kǝ ósú á fulansí muna