Bia baala

Nnam Kamərún : awú John Fru Ndi

Nnam Kamərún : awú John Fru Ndi

John Fru Ndi a ngá bë nen osú yi a é bod bë në ngam ya yad ai Biya ású mam më politík á Kámərún. É nyè a ngá bonde SDF (Social Democratic Front).

Mod yi a nnam Bamenda, Fru Ndi a wú á ómos áwom ai bè yi a ngoan saman á Óngóla Éwondo. A bë bëlë mímbú mëwóm moom ai mboag.©Dzaleu.com

. DZALEU.COM .
YouTube player