Bia baala

Bíá vogolo Bikutsi – « Azombo »

Bíá vogolo Bikutsi – « Azombo » (Armelle Diamant)

Bikutsi a në nen azig yi a Si Ekang yi a Kamerun.

Ngë Bikutsi yi a é mëlu ma a tsaa abui bod a nnem ai bibug bi fulus, asu daba é nê na Bikutsi yi a okoba a nga bë fë ngul amu a bo na bo na bod be fas. Asu daba, Bikutsi a man ya foa.

Vëda ban bë mbom mëzig yi a ana ba lëdë na Bikutsi asikig vë adzo fulus.

Dia Armelle Diamant é në akiaè dia té.

. DZALEU.COM .

« Azombo » a në é díá dá lè nsísím azombo*

A nkobo Fang-Beti, ebug « Azombo » ya tilan na :

* » Á yem dzugi mam. »
« Á yem díbi mam yi enying.
« 

A éwali évêgëlë dina, a mêtari, bia yen anë fam ya biandi mininga woé. Bia yen anê mininga té a dzo na asikig bo bolo nfë, a yënë zombo. Akiaè nstogan té o në dzam tsaa abui bod a nnem.

Edzom bi ne dzam dzo é ne na « Azombo » a ne ngul a lodo nala. Azombo a tilan kig na mod a yënë di mebii ngêkig a yëbë eyëyëbë ! ©Dzaleu.com

.