Bia baala

Ǹkodǝ osú woé a nǝ wamǝn !

Ǹkodǝ osú woé a nǝ wamǝn !

Ma diŋ dzó ebug té, vǝdá nala wa tilan ya ?

Mǝ yi nǝ ma vǝ man mvulǝna á ǹkɔ́bɔ Ewondo.

. DZALEU.COM .

Ǹkodǝ osú woé a nǝ wamǝn !

Mvulǝna ai édzóm bíá loé na « Internet ».

Bi nǝ abui á bíá yi na mam mǝ tsǝnde á binyiŋ bíán

Vǝda di bia bǝbǝn bia bɔ asú yi na Ǹyián te o tɔbɔ bǝbǝla waan ?

A muna, man ngobi evegele evom ma fas ntsogan té.

É bod ba yi nǝ ba wog Ǹtol ebug nyo á fulansí bǝ nǝ dzam ke áfóla díná.
©Minsili Zanga – Abaa ndal-bobo

.
.