Bia baala

Ǹnam biyәyém

Ciel africain (rêves croisés - Azania)

Ǹnam biyәyém

Sí-ndón ǹvεŋan ǹkilan
Ǹnam biyәyém biáma !
A sí biyәyém biáma,
Abím ábui minkámáŋ
Mi mam Mí ga kuí ma wo!

. DZALEU.COM .

A ǹnam biyәyém biáma
Mә ga yən ai ekop dzama,
Ma kád wa nálá !
Mә ga di binyum,
Ma kád wa nálá !
Mә ga dzém ai bibug,
O yə́bə́ fɔ dɔ nga ?
©Minsilizanga.com – Abaa ndal-bobo