Bia baala

Ǹfí yī á ǹkɔ́bɔ

Apprentissage de l'Ekang : lire Ewondo en ligne sur Dzaleu.com

Ǹfí yī á ǹkɔ́bɔ

É kán mīná yén, ǹguma áfóla á Dzaleua nə á nkɔ́bɔ̄ yī á Africa (Ewondo-Ékaŋ). Dzé yá bɔ nálā?

Ḿfág wáán, ǹkɔ́bɔ mod binam e ngɔ̌ ó nə́ nye tsín dzóm ésə.
Ǹkɔ́bɔ tē é ngɔ̌ á fə wá və́ nyé ngul yi nâ á kúlī é míntsōgán yi á mí nə́ nyē á ǹsínsǐm.
Ǹkɔ́bɔ one tum osu mod binam.

É nə m̀bəmbə dzam nálā nâ mod a kɔ́bɔ abuí mínkɔ́bɔ, dzam dá, ósúsúa yi nâ nálā wá bɔɔban bíá yean hḿ tádi sílī bíā bə́ben ńsíli winá : á sú e di dá bəbə ǹkɔ́bɔ̄ wámā ó bén, mə tə́lə vé? Ndɔ́ŋ yī á é té e nə yá?

Miní nto yǎ dzǎm wóg á su dzé Dzaleu.com a bələ fə mintil á ńkɔ́bɔ̄ ékaŋ

Bí bə̄lə́ áfiīdí nâ ngə́ bod bá tɔbɔ láŋ məfóé á nkɔ́bɔ̄ yi á dzǎl, nálā wá yi á bɔ nǎ fúlú nláŋán, ǹtilán, ǹkɔ́bán ai ndiŋán mínkɔ́bɔ míán é bíálí, é yə́mə́lə á fə á su ye nâ tə minkɔ́bɔ̄ míán míá kə ai ǹdzáŋán ósū.

Dzaleu.com a nə á ńkɔ́bɔ̄ ékaŋ (Ewondo) və dá, ḿból ńyián wáán ó nə́ nǎ bod bə́ yə́gɛ́, zə̌n e nə á fə nálā nâ, é mod ǎ yi nâ a láŋ é míntsili mí á nkɔ́bɔ̄ mvólye, á laŋ míá. ©Dzaleu.com – M.Z.