Nyangá bəfám : Dzé yā é nə́ « folliculite »?

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Ekob fám é nə tɛgɛ ai abuí ávɔ́ŋ é nə abɔ́d, yá yombo kig hḿ fə avól. Dzam dá, okɔ̌n ziŋ wá namba dzɔ́: « folliculite »

Dzé yā é nə́ « folliculite »?
Byá yean yə̌m nǎ mvɔ̌d wá sɔ́ ékob á sí wá lod á bǎn “mə́lɔ́ŋ” bá lóe « follicule » . éyɔŋ é mān álɔ́ŋ nyī ǎ bili okǒn o nə dzǎm bɔ̄ tɛgɛ ai wɔ́ ngul ngə́kig abé á yén.

« Folliculite » ai ǹkəŋ zəl
Éyɔŋ zəl ya fɛ̂ ngə́kig ná ya bad fɛ̂ yab kə́ ya lúm ékob bifas bifə́ nálā ó nga bɔ hḿ nǎ ekob é yǎn. Zəl dzo yǎ télə̄ kig ǹnáŋán á tsín dzié miǹtsaŋ mí nga kúí ndzálan ai avín. É mə́lú má zu, byá yi hḿ mína kad é kán mí nə bɔ ású ye ná mí sáálá okɔ̌n te. ©Dzaleu.com

Dzaleu beauté hommes visage homme africain barbe
Nyangá bəfám Dzé yā é nə́ « folliculite »? La folliculite ou poils incarnés, qu’est-ce que c’est ? Les astuces Beauté Hommes noirs de Dzaleu.com

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait