Nyangá bəfám : Dzé yǎ bá lóe « folliculite »?

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Ekob fám é nə tɛgɛ ai abuí ávɔ́ŋ é nə abɔ́d, yá yombo kig hḿ fə avól. Dzam dá, okɔ̌n ziŋ wá namba dzɔ́: « folliculite »

Dzé yā é nə́ « folliculite »?
Byá yean yə̌m nǎ mvɔ̌d wá sɔ́ ékob á sí wá lod á bǎn “mə́lɔ́ŋ” bá lóe « follicule » . éyɔŋ é mān álɔ́ŋ nyī ǎ bili okǒn o nə dzǎm bɔ̄ tɛgɛ ai wɔ́ ngul ngə́kig abé á yén. ©Dzaleu.com

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait