Ǹfí yī á ǹkɔ́bɔ La langue

É kán miná yén, Dzaleu.com a nə á ǹkɔ́bɔ yi á Afríka (Ekaŋ). Dzé yá bɔ nála? Ḿfág wáán, ǹkɔ́bɔ mod binam e ngɔ̌ ó nə́ nye tsín dzóm ésə. Ǹkɔ́bɔ tə é ngɔ̌ á fə wá və́ nyé ngul yi nâ á kúlī é míntsogán yi á mí nə́ nye á ǹsínsim.Ǹkɔ́bɔ o nə tum osú mod binam.

É nə m̀bəmbə dzam nâ mod kɔ́bɔ abuí mínkɔ́bɔ, dzam dá, ósúsúa yi nâ nála wá bɔɔban bíá yəan hḿ tádi síli bíá bə́ben ńsíli winá: ású é dí dá bəbə ǹkɔ́bɔ wáma ó bən, mə tələ vé? Ndɔ́ŋ yi á é té e nə yá?

Miní tɔ á ya dzǎm wóg ású dzé Dzaleu.com a nə́ á ǹkɔ́bɔ ekaŋ. Bí bələ́ áfidí nâ ngə bod bá tǎm láŋ məfóé á ǹkɔ́bɔ yi á dzǎl, nála wá yi á bɔ na fúlú ǹláŋán, ǹtilán, ǹkɔ́bán ai ǹdiŋán mínkɔ́bɔ míán é bíálí, é yə́mə́lə á fə ású yi na tə minkɔ́bɔ míán míá kə ai ǹdzáŋán ósú.

Dzaleu.com a nə á ńkɔ́bɔ̄ ékaŋ və dá, mból ǹyián wáán ó nə́ na bod bə́ yəgɛ́, zə̌n e nə á fə vála ású yi na, é mod a yi na a láŋ é míntsil mí á ǹkɔ́bɔ mvólye ngəkig ǹkɔ́bɔ englis, á laŋ míá.

Míá diŋ esié bíá bɔ múna ? Vaani bíá ngul hḿ !

Otil wáán Offre éditoriale

Ǹyián wáán

Wá toŋ ǹfasán wáán : á və́ bod məfóé. Bíá yi fə na bíá və́ bod mintag, bí yəgələ fə bɔ́, mam mə́ te mə́sə ai ǹkɔ́bɔ wáán ózóndóm.

Otil wáán

  • Akiá áfə́ bíá tág ǹtol ebúg yi á Dzaleu : á múná bíá timi é mam má bɘbə məfoé yi á Emomínláŋ, mətum, mulu ánə́ nyangá ngəkig m̀bɔd, məbugəban ánə́ mvoaɛ̀, ndá alúg ánə́ mam yi á bidí, ai dzə́ ai dzə́.
  • Éwáli bivəgələ é bələ́ anə́n afóla á Dzaleu.com : kələni á DZALEU VIDEOS. Bíá bánda fə mína á DZALEU +, efa bíá fudi abuí mam á ngəəŋ və ású dáán ! Mod təgə á fɔ búgi é bifaɛ bíá və́ woé !

Bí nə fə á Suivez-nous