ABƏŊ ENYIŊ, Məbugəban

Ǹkusán byə́m táŋ ásí : Yílíni ai é bod bá síé mə̄fúb

Share this post

Ǹkusán byə́m táŋ ásí: yílíni ai é bod bá síé mə̄fúb
Ǹnyeán mɔ̄ní : Dzáleu.com a və́ mīna mǎn álə́bə́gá

Byá yəm ékán bísuan ai bikúán byá vɔ́li bía nyie mɔní, dzam dá abuí á sikig abé. Byá zu hḿ yɛ́gɛ̄ bǎn mə́fúlú bá yī vɔ́lī nǎ bǐ nyié mɔní ámǒs yǎ ámǒs ósə.

Yílíni ai é bod bá síé mə̄fúb ákiá yī nâ miní kus ósúa yī nā bidzí byá kə kúí á mékíd

Mí nə hḿ fə dzǎm tógan mí tsíé mān ándzógódó bīníngá ékán yī nâ mí kad kus éyɔŋ dzíá á túg á mǎl. ©Dzaleu.com

Dzaleu Team

Zǎni fɔmbo bə videos, məngobi bivəgəlɘ bián !
Retrouvez la rédaction Dzaleu.com sur YoutuBe : Dzaleu Média

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *