Ǹkusán mim̀bəmbə míbyə́m táŋ ásí: yílíni ai é bod bá síé mə̄fúb

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

Ǹnyeán mɔ̄ní : Dzáleu.com a və́ mīna mǎn álə́bə́gá

Byá yəm ékán bísuan ai bikúán byá vɔ́li bía nyie mɔní, dzam dá abuí á sikig abé. Byá zu hḿ yɛ́gɛ̄ bǎn mə́fúlú bá yī vɔ́lī nǎ bǐ nyié mɔní ámǒs yǎ ámǒs ósə.

Yílíni ai é bod bá síé mə̄fúb ákiá yī nâ miní kus ósúa yī nā bidzí byá kə kúí á mékíd. Mí nə hḿ fə dzǎm tógan mí tsíé mān ándzógódó bīníngá ékán yī nâ mí kad kus éyɔŋ dzíá á túg á mǎl. ©Dzaleu.com

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait