Ǹkomán ǹló a nə́ Lira ngɔn yǎ Sud–Afríka !

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Ǹkomán ǹló ású é bod bə́ bələ́ bisǐl ńtsíé ziŋ: Lira ngɔn yǎ Sud–Afríka ya lə́də bía zěn

Éyɔŋ bisǐl bí nə́ tɛgɛ ai byá ńnəməná etun ngə́kig ayǎb yá kad á bɔ ńdzǔg valá nǎ bí yəm ḿból yǎ byá bɔ ai byá.

Ású é mínā bə́tē (to é bá yǎ bə́ bələ́ bisǐl ńkɔ̌n) ǹkomán ǹló ó nə á kán é bɛ yǎ byá nɔŋ á bə ǹyia biá “Lira” Lerato Molapo ngɔn Sud-Afríka :

Və anə́ Grace Jones ǎ kargə bɔ !
Ńkomán bɛ̌ ó nə á dzam də́dā áné é wí ósú səsalá və nâ bilád bí nə mválādá á mvús.
©Dzaleu.com

lira chanteuse afrique du sud afro nattes coiffure
Və anə́ Grace Jones ǎ kargə bɔ ! (Lira nous inspire côté coiffure !)

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait